Privaatsus poliitika

1. Sissejuhatus

Käesolevad andmekaitsetingimused (edaspidi “Andmekaitsetingimused”) annavad Teile ülevaate, millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel ning kuidas OÜ ADM Interactive (edaspidi “ADM” või “meie”) Teie isikuandmeid töötleb. Ühtlasi sisaldavad Andmekaitsetingimused teavet selle kohta, millisel perioodil isikuandmeid säilitame, millised on Teie andmekaitsealased õigused ja kuidas neid teostada.

Andmekaitsetingimused on suunatud Teile kui meie veebilehe (https://www.adm.ee; edaspidi “Veebileht”) külastajale, meie olemasolevale või potentsiaalsele kliendile ning potentsiaalselt ADM-i värbamisprotsessides kandidaadina osalemisest huvitatud isikule.

Hindame Teie õigust privaatsusele kõrgelt, mistõttu järgime igasuguse isikuandmete töötlemise puhul läbivalt isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (edaspidi “IKÜM”) ja muudes õigusaktides sätestatud nõudeid. Ühtlasi täidame Andmekaitsetingimuste kättesaadavaks tegemisega IKÜM artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

2. Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on ADM Interactive OÜ;

Registrikood: 10474271;

Aadress: Kursi tn. 3, Tallinn 10415, Eesti Vabariik;

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil: info@adm.ee

3. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Töötleme Teie isikuandmeid minimaalses mahus, milles see on vajalik Andmekaitsetingimuste käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. Igasugusel isikuandmete töötlemisel on konkreetne ja piiritletud eesmärk ning õiguslik alus, mida on täpsemalt kirjeldatud allpool.

Olukordades, kus isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on ADM-i õigustatud huvi, oleme vastavaid töötlemistegevusi põhjalikult analüüsinud ja teinud kindlaks, et seekaudu ei riivata ebaproportsionaalselt Teie huve, põhiõigusi- ega vabadusi ning et ka sel juhul töödeldakse Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt vajalikul määral.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused on täpsemalt kirjeldatud järgnevates alampeatükkides.

3.1 Teenuste osutamiseks lepingute sõlmimine ja täitmine

ADM-i peamine tegevusala on tarkvaraarendus ja -haldus, eeskätt digitaalse müügi, teeninduse, kommunikatsiooni ja turunduslahenduste valdkondades. ADM nõustab sellega seonduvalt nii oma potentsiaalseid kui ka olemasolevaid kliente infosüsteemide ja teenuste analüüsi ning strateegia kavandamist puudutavates küsimustes. Sellega seoses peab ADM klientidega lepingueelseid läbirääkimisi, mille tulemusel võib sõlmida erinevat tüüpi lepinguid, sealhulgas tarkvaraalaseid konsultatsiooni-, arendus-, hooldus- ja halduslepinguid.

ADM-i kliendid on juriidilised isikud, mistõttu töödeldakse teenuste osutamise käigus isikuandmeid minimaalselt. ADM võib siiski töödelda juriidilisest isikust kliendi kohta järgmisi isikuandmeid:

 • kliendi esindaja ees- ja perekonnanimi;
 • kliendi esindaja isikukood;
 • kliendi esindaja ameti- või töökoht;
 • kliendi esindaja esindusõigus seoses asjassepuutuva ettevõttega;
 • kliendi esindaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber);
 • kliendi esindaja ja ADM-i vahelise kommunikatsiooni (nt e-kirjavahetuse) käigus kliendi esindaja poolt avaldatud, tema kohta käivad isikuandmed.

Käesolevas punktis kirjeldatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus on ADM-i ja kliendi vahel sõlmitud lepingu täitmise kohustus või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmise vajadus (IKÜM artikkel 6(1)(b)).

Olukorras, kus klient teeb ADM-le kättesaadavaks tema käsutuses olevad isikuandmed (näiteks juhul, kui see on konkreetse teenuse puhul andmete migreerimisvajaduse tõttu möödapääsmatu), tegutseb ADM vastava kliendi suhtes isikuandmete volitatud töötlejana ning vastavate isikuandmete töötlemisega seonduvad üksikasjad peavad olema sätestatud asjaomase kliendi kui vastutava töötleja andmekaitsetingimustes.

3.2 Turundus ja kommunikatsioon

Kui olete andnud meile vastava nõusoleku, näiteks sisestanud Veebilehel oma e-posti aadressi uudiskirjade adressaatide nimekirja ning kinnitanud vastava soovi oma e-posti aadressile saabunud kontrollkirjas sisalduval lingil klikkides, saadame Teile aeg-ajalt uudiskirju, sh ADM-i tegevusi kajastavat ja Teile potentsiaalselt huvipakkuvat teavet. Uudiskirjade saatmiseks töötleme Teie e-posti aadressi ning selle tegevuse kui isikuandmete töötlemistoimingu õiguslikuks aluseks on Teie kui andmesubjekti nõusolek (IKÜM artikkel 6(1)(a)).

Teil on võimalik oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades selleks iga uudiskirja juures olevat nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Samuti saate uudiskirjadest loobuda, kui saadate meile vastava sooviga teavituse Andmekaitsetingimuste 2. peatükis märgitud e-posti aadressil. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Lisaks eeltoodule võime otseturundussõnumeid edastada ka meie potentsiaalsetele või olemasolevatele klientidele (juriidilistele isikutele). Sellisel juhul edastame uudiskirju üksnes juriidilise isiku kontaktandmetele, seejuures eeskätt üldkontaktidele, kuid teatud juhtudel, arvestades turundussõnumi sisu ja sellega seotud ametialast otsustuspädevust, ka konkreetsete ametikohtadega seotud e-posti aadressidele (näiteks IT-juht, hankejuht vms). Sellisel juhul on Teil samuti võimalik iga uudiskirja juures edasistest turundussõnumitest loobuda, vajutades selleks nuppu „unsubscribe“ või „loobu uudiskirjadest“. Samuti saate uudiskirjadest loobuda, kui saadate meile vastava sooviga teavituse Andmekaitsetingimuste 2. peatükis märgitud e-posti aadressil.

Juriidilistele isikutele suunatud otseturunduse õiguslik alus tuleneb elektroonilise side seaduse § 103lõigetest 2 ja 3. Kuna teatud juhtudel võib ka juriidilise isiku ametlike kontaktandmete kaudu siiski konkreetne füüsiline isik tuvastatav olla, oleme parimaid praktikaid järgides viinud täiendavalt läbi põhjaliku õigustatud huvi analüüsi, tagamaks, et vastava andmetöötlusega ei riivataks ebaproportsionaalselt ühegi andmesubjekti huve ega õigusi.

Kui saadate meile omal initsiatiivil e-kirja või võtate meiega ühendust muudel elektroonilistel meetoditel, edastate meile sageli selle käigus ka Teie kohta käivaid isikuandmeid. Sellisteks isikuandmeteks on eelkõige Teie:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber);
 • ametikoht ja seos asjassepuutuva ettevõttega.

Sõltuvalt Teie sõnumi sisust võite meile omal algatusel edastada ka täiendavaid isikuandmeid. Teie poolt omal algatusel ADM-le edastatud isikuandmete töötlemise, sealhulgas päringutele vastamise eesmärgil toimuva isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt andmesubjekti taotlusele (IKÜM artikkel 6(1)(b)).

3.3 Värbamisega seotud tegevused

Aeg-ajalt värbame mitmesugustele vabadele töökohtadele (edaspidi “roll”) uusi töötajaid ja pakume praktikavõimalusi. Värbamisprotsesside käigus võime avaldada töö- ja praktikapakkumisi nii Veebilehel kui ka värbamisportaalides. Sellest tulenevalt saame värbamistegevustega seoses isikuandmeid peamiselt otse Teilt.

Lisaks eeltoodule võime Teie kui kandidaadi poole pöörduda omal initsiatiivil, kasutades selleks Teie poolt sotsiaalmeediaplatvormidel (nt LinkedIn) avaldatud teavet, näiteks kui olete märkinud end uutest rollidest potentsiaalselt huvitatuks ja kui meie hinnangul asjaomane roll Teie profiiliga kokku sobib. Kui kasutame värbamiseks professionaalset personaliotsingu teenust, on vastav teenusepakkuja Teie isikuandmete töötlemise tähenduses volitatud töötleja, kellega oleme sõlminud IKÜM artikli 28 lõikele 3 vastava andmetöötluslepingu.

Kui kandideerite omal algatusel mõnele ADM-i töö- või praktikakohale värbamisportaalis avaldatud kuulutuse või mõne sarnase teenusepakkuja rakenduse kaudu, palume Teil arvestada, et vastav teenusepakkuja on Teie isikuandmete suhtes ka iseseisev vastutav töötleja. Seetõttu soovitame Teil alati tutvuda ka asjassepuutuva teenusepakkuja andmekaitsetingimustega.

Teatud juhtudel võime Teie isikuandmeid saada ka kolmandatelt osapooltelt, näiteks mõnelt meie olemasolevalt töötajalt või koostööpartnerilt, kes võivad meid teavitada Teie potentsiaalsest huvist või sobivusest mõnda konkreetsesse rolli.

ADM kontrollib Teie kui kandidaadi sobivust konkreetsesse rolli läbi mitmeetapilise protsessi, mille käigus võidakse, olenevalt asjaomasest rollist, läbida järgmised etapid:

 • analüüsitakse Teie esitatud materjale (elulookirjeldus, motivatsioonikiri, iseseisev ülesanne, sobivustestide tulemused jm);
 • kontrollitakse Teie tausta riigi infosüsteemi andmekogudes sisalduvate andmete põhjal (karistus- ja äriregistri päringud);
 • kontrollitakse Teie tausta eraõiguslikes andmekogudes sisalduvate andmete põhjal (Creditinfo Eesti AS);
 • kontakteerutakse sobivuse hindamise eesmärgil Teie varasemate tööandjatega;
 • viiakse läbi individuaalseid ja/või grupiviisilisi sobivusvestlusi.

Eeltoodu käigus töötleb ADM mitmesuguseid isikuandmeid, eelkõige Teie kui kandidaadi:

 • ees- ja perekonnanime;
 • isikukoodi;
 • kontaktandmeid (aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • karistus- ja äriregistri andmeid;
 • esitatud materjale, sh elulookirjeldus, motivatsioonikiri, iseseisva ülesande lahendus, intervjuude sisu, sobivustestide tulemusi jms;
 • muid omal initsiatiivil esitatud andmeid.

Värbamisprotsesside käigus toimuva isikuandmete töötlemise eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust saadavalolevasse rolli ehk analüüsida töö- või muu sarnase lepingu sõlmimise võimalikkust. Sellest tulenevalt on kandideerimise käigus toimuva andmetöötluse õiguslik alus üldjuhul lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt andmesubjekti taotlusele (IKÜM artikkel 6(1)(b)). Kui aga ADM võtab Teiega seoses potentsiaalse värbamisega omal initsiatiivil ühendust, on Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks ADM-i õigustatud huvi leida potentsiaalselt huvitatud kandidaatide seast vabadesse ADM-i rollidesse sobivaimad isikud.

3.4 Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine

Teatud juhtudel peame töötlema isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Sellisteks kohustusteks on näiteks raamatupidamisalaste kohustuste täitmine, ametiasutuste päringutele vastamine ning järelevalveasutuste ja isikute teavitamine toimunud rikkumistest ja vastavatest kahtlustest.

Sellistes olukordades on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks ADM-i juriidiline kohustus (IKÜM artikkel 6(1)(c)).

4. Veebiküpsised

Lisaks eelmises peatükis toodud eesmärkidele kasutame Veebilehel veebiküpsiseid, mille abil soovime pakkuda Teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mis säilitatakse Teie arvutis, nutitelefonis, tahvelarvutis või muus seadmes, mille abil Veebilehte külastate. Veebiküpsised annavad meile teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, võimaldavad koostada statistikat Veebilehe külastatavuse kohta, kuvada Teile potentsiaalselt huvi pakkuvat turundussisu ning tagada Veebilehe funktsionaalsuste toimimine ja kasutajamugavus.

Veebiküpsised jagunevad säilitustähtaja alusel püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie seadmesse kuni oma säilitustähtaja saabumiseni (või kuni otsustate need kustutada) ehk ka peale veebilehitseja sulgemist või seadme väljalülitamist. Sessiooniküpsised kustuvad aga koheselt, kui oma veebilehitseja sulgete.

Kasutuseesmärgi alusel jagunevad veebiküpsised järgmiselt:

 • funktsionaalsed, sh rangelt vajalikud veebiküpsised – funktsionaalsed veebiküpsised tagavad Veebilehe põhifunktsioonide toimimise, sh võimaldavad Veebilehel navigeerida ja kasutada paljusid selle funktsionaalsusi (nt erinevate väljade täitmine ja meeldejätmine). Funktsionaalsete küpsiste hulka kuuluvad ka nn rangelt vajalikud ehk ingl.k. strictly necessary veebiküpsised, ilma milleta ei oleks võimalik Veebilehe sisu kasutajale kuvada või milleta oleks Veebilehe eesmärgipärane kasutamine välistatud;
 • analüütika- ja statistikaküpsised – need veebiküpsised koguvad isikustamata teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse. Näiteks pakuvad need meile teavet selle kohta, milliseid Veebilehe vahe- ja alalehti külastatakse kõige enam;
 • reklaami- ja turundusküpsised – reklaami- ja turundusküpsised võimaldavad kuvada Veebilehe külastajale potentsiaalselt huvipakkuvaid reklaame, mõõta reklaami tõhusust (näiteks sellele klikkimiste arvu) ning reguleerida selle korduvust ühe ja sama külastaja suhtes;
 • kolmandate osapoolte veebiküpsised – Veebileht kasutab ka kolmandate osapoolte sisu (näiteks lingitud videod) ja sellega seonduvalt teistelt veebilehtedelt (näiteks GoogleFacebook) pärinevaid veebiküpsiseid. Sellised veebiküpsised võimaldavad koguda teavet selle kohta, kas ja kuidas te vastavate veebilehtede sisu meie Veebilehel kasutate.

Küpsiste klassifikatsioon

Veebilehel kasutatavad veebiküpsised võivad ajas muutuda. Veebilehte külastades nõustute selle funktsionaalsuste toimimiseks rangelt vajalike veebiküpsiste kasutamisega ning eraldiseisvat nõusolekut vastavaliigiliste veebiküpsiste kasutamiseks ei küsita. Ülejäänud veebiküpsiste kasutamiseks küsitakse ADM-i veebilehel Teie nõusolekut.

Veebiküpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

5. Isikuandmete säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid üksnes aja vältel, milleks see on vajalik Andmekaitsetingimuste 3. peatükis toodud töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Lepingute sõlmimise ja täitmise käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse üldjuhul asjaomase lepingu kestuse vältel ning pärast lepingu lõppemist õigusaktidest tulenevate potentsiaalsete nõudeõiguste aegumise tähtajani. Lepingueelsete läbirääkimiste või nõustamise käigus töödeldud isikuandmeid, mis ei ole lõppenud kliendilepingu sõlmimisega (nt nõustamise ja hinnapakkumiste käigus töödeldud andmeid), säilitatakse 3 aasta vältel alates vastavate läbirääkimiste lõppemisest.

Turunduslike tegevuste käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kuni töötlemise vajaduse äralangemiseni, aga mitte kauem, kui konkreetsete turundustegevuste õiguslikuks aluseks olnud nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui teostame otseturundust, mille adressaatideks on juriidilised isikud ja mille õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi, lõpetame otseturundustegevused ja kustutame vastavate juriidiliste isikute kontaktandmed õigustatud huvi äralangemisel, aga mitte hiljem, kui juriidilise isiku poolt turunduslikest tegevustest loobumisel (opt-out).

Värbamisega seotud tegevuste käigus töödeldavad isikuandmed

Vastavaid isikuandmeid säilitatakse kahe aasta vältel alates värbamisprotsessi lõppemisest kahe ning juhul, kui värbamisprotsess lõpeb töö- või muu sarnase lepingu sõlmimisega, siis ka vastava töö- või muu sarnase lepingu kestuse vältel.

Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks töödeldavad andmed

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks ja muudel erandlikel juhtudel võime isikuandmeid säilitada ka ülaltoodust pikema perioodi vältel, sealhulgas:

(a) juriidiliste kohustuste täitmiseks;

(b) raamatupidamislikel põhjustel;

(c) võimalike nõudeõiguste realiseerimisega seotud põhjustel.

Näiteks, nagu ülalpool viidatud, säilitame kõiki raamatupidamise algdokumente (nt arveid) 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui asjassepuutuv raamatupidamiskanne tehti. Nõuete esitamise või meie vastu potentsiaalsetele esitatavatele nõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks võime säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele maksimaalselt 10 aastat ning käimasolevate vaidluste korral kuni nende lõpliku lahendamiseni.

6. Isikuandmete päritolu ja juurdepääsuõigused

Saame Teie kohta isikuandmeid eelkõige otse Teilt kui meie potentsiaalset või olemasolevat klienti esindavalt andmesubjektilt. Ühtlasi võime Teilt isikuandmeid saada juhul, kui sisestate uudiskirjade saamiseks Veebilehel asuvasse vormi oma e-posti aadressi, kui kontakteerute meiega telefoni või e-posti teel).

Andmekaitsetingimustes kirjeldatud isikuandmetele on juurdepääs rangelt vajaduspõhiselt üksnes meie töötajatel vastavalt töölepingule töökohustuste täitmise eesmärgil. Teatud juhtudel võib isikuandmetele juurdepääs olla ka meile konkreetseid teenuseid (nt raamatupidamisteenus, uudiskirjade edastamise teenus) osutavatel partneritel ja teenusepakkujatel.

7. Isikuandmete vastuvõtjad

Võime Teie isikuandmeid muudele isikutele edastada üksnes vastava õigusliku aluse olemasolul, näiteks kui olete andnud meile vastava nõusoleku või kui meil lasub õigusaktide (näiteks raamatupidamise seaduse) kohaselt vastav kohustus.

Eelkõige toimub andmete, sh minimaalses vajalikus mahus isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele juhul, kui kasutame oma tegevustes konkreetsete ülesannete täitmiseks volitatud töötlejaid (näiteks uudiskirjateenuse osutaja). Sellisel juhul oleme aga asjassepuutuva volitatud töötlejaga sõlminud IKÜM artikli 28 lõike 3 kohase andmetöötluslepingu, millega on tagatud isikuandmete kaitse kõrge tase, vastavus kõigile õigusaktidest tulenevatele nõuetele ja parimatele praktikatele.

8. Turvameetmed 

Oleme rakendanud isikuandmete turvalisuse tagamiseks ulatuslikke infotehnilisi, organisatsioonilisi ja füüsilisi turvameetmeid. Juurdepääs mistahes isikuandmetele on rangelt vajadus- ja töökohapõhine.

9. Viited muudele veebilehtedele

Meie Veebileht võib sisaldada viiteid, sh linke välistesse keskkondadesse, sh teistele veebilehtedele, sotsiaalmeediaartiklitele ja videokeskkondadele, mida kontrollivad kolmandad isikud. Kui vajutate vastaval viitel, suunatakse Teid kolmanda isiku veebilehele, mille kaudu toimiv andmetöötlus ei ole meie kontrolli all. Seetõttu soovitame Teil tutvuda ka vastavate kolmandate isikute andmekaitsetingimuste ja veebiküpsiseid puudutava teabega.

10. Andmekaitsealased õigused

Seoses ADM-i poolt Teie isikuandmete töötlemisega on Teil IKÜM-st tulenevalt järgmised andmekaitsealased õigused:

Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus nõuda teavet selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning millisel õiguslikul alusel ja viisil me Teie kohta töötleme. Ühtlasi on Teil õigus taotleda Teie kohta töödeldavatest isikuandmetest koopia esitamist.

Õigus nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist

Teil on õigus nõuda, et parandaksime Teie kohta töödeldavates isikuandmetes sisalduvad vead (näiteks juhul, kui isikuandmed on muutunud). Ühtlasi on Teil teatud juhtudel õigus taotleda, et kustutaksime Teie kohta töödeldavad isikuandmed. Juhime tähelepanu, et meil võib olla õigus konkreetsete isikuandmete kustutamisest keelduda, näiteks juhul, kui töötlemise jätkamine on vajalik võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Õigus isikuandmete töötlemist piirata

Teil on õigus nõuda, et piiraksime Teie isikuandmete töötlemist. Sellises olukorras jääb meile õigus Teie isikuandmete töötlemiseks üksnes piiratud ulatuses, näiteks võimalike nõudeõiguste tagamiseks või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Õigus esitada vastuväiteid

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on ADM-i õigustatud huvi, on Teil õigus esitada vastavale isikuandmete töötlemisele vastuväide. Ühtlasi on Teil õigus esitada vastuväide mistahes meiepoolsele automatiseeritud otsuse langetamisele ning otseturundusega seotud isikuandmete töötlemisele (nt uudiskirjade saatmine).

Õigus isikuandmete ülekandmisele

Kui töötleme Teie isikuandmeid nõusoleku või lepingulisest suhtest tuleneva kohustuse alusel, on Teil õigus nõuda, et esitaksime Teile Teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt teostatav, on Teil ühtlasi õigus taotleda, et edastaksime isikuandmed Teie poolt osundatud, teisele vastutavale töötlejale.

Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

Kui Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek, on Teil õigus vastav nõusolek igal ajal tagasi võtta. Juhime tähelepanu, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta siiski eelneva, kehtiva nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Ülalkirjeldatud õiguste teostamiseks palume võtta ühendust Andmekaitsetingimuste 2. peatükis märgitud e-posti aadressil. Juhime tähelepanu, et andmekaitsealased õigused ei ole absoluutsed ning peame iga taotluse puhul hindama, kas ja millises ulatuses võimaldavad andmekaitsealased õigusaktid Teie taotluse rahuldamist. Vastame Teie taotlusele üldjuhul ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik taotlusele vastata, võime pikendada vastamise tähtaega kahe kuu võrra, teavitades Teid tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest.

11. Küsimused ja kaebused

Mistahes isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või kaebuste tekkimisel võtke meiega ühendust Andmekaitsetingimuste 2. peatükis märgitud e-posti aadressi kaudu. Vastame Teile esimesel võimalusel, kuid reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates küsimuse või kaebuse kättesaamisest. Võttes arvesse pöördumise mahtu ja keerukust, võime vastamise tähtaega vajadusel kahe kuu võrra pikendada.

Juhul, kui Te ei nõustu saadud vastusega, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele järgmistel kontaktandmetel:

Andmekaitse Inspektsioon

Aadress: Tatari 39, Tallinn 10134

E-post: info@aki.ee

Telefon: +372 627 4135

12. Andmekaitsetingimuste ajakohastamine

Pingutame pidevalt selle nimel, et nii meie poolt teostatav andmetöötlus kui ka sellele vastav dokumentatsioon oleks lihtne, selge ja läbipaistev ning vastaks kõigile õigusaktides esitatud nõuetele ja parimatele andmekaitsepraktikatele. Sellest tulenevalt uuendame, täpsustame ja parendame Andmekaitsetingimusi regulaarselt.

Ajakohase Andmekaitsetingimuste versiooni leiate alati meie Veebilehelt.